MARIBELLA
ONLINE OBCHODNÍ POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

OBSAH:

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
 3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBÍ A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V ONLINE OBCHODU
 4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V ONLINE OBCHODU
 5. PROFILOVÁNÍ V ONLINE OBCHODU
 6. PRÁVA OSOBY, KTERÁ SE TÝKAJÍ ÚDAJŮ
 7. COOKIES V OBCHODU ONLINE, PROVOZNÍ ÚDAJE A ANALYTIKA
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů v internetovém obchodě jsou informativní, což znamená , že pro uživatele služeb nebo zákazníky internetového obchodu není zdrojem povinností. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především pravidla pro zpracování osobních údajů administrátorem v internetovém obchodě, včetně základů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o používání souborů cookie a analytických nástrojů v internetovém obchodě . 1.2. Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím internetového obchodu je společnost RADOSŁAW GAŁUSZKA, PIOTR BOŻEK provozující firmu pod názvem FODYMSKI SP Z.O.O
zapsaná v ústředním rejstříku a informace o hospodářské činnosti Polské republiky vedená ministrem příslušným pro hospodářství, která má: adresu místa podnikání a adresu pro službu: Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9372722527, REGON 383776494, e-mailová adresa: kontakt@maribella.cz – dále jen „ správce “ a je poskytovatelem internetového obchodu a prodávajícím. 1.3. Osobní údaje v internetovém obchodě zpracovává správce v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a v volný tok těchto údajů a zrušující směrnici 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) – dále jen „ GDPR “ nebo „ GDPR nařízení “. Úřední znění nařízení o GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 1.4. Používání internetového obchodu, včetně nákupu, je dobrovolné. Obdobně je poskytování osobních údajů týkajících se Uživatele služby nebo Zákazníka používajícího internetový obchod dobrovolné, až na dvě výjimky: (1) uzavírání smluv s administrátorem – neposkytnutí v případech a v rozsahu uvedeném na webových stránkách internetového obchodu a v předpisech online obchodu a těchto zásadách ochrany soukromí osobní údaje nezbytné k uzavření a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb se správcem mají za následek nemožnost uzavření této smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem a pokud subjekt údajů chce uzavřít danou dohodu se Správcem, je povinen požadované údaje poskytnout. Pokaždé, když je rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy dříve uveden na webových stránkách internetového obchodu a ve směrnicích online obchodu; (2) Zákonné povinnosti Správce – poskytování osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně platných právních předpisů ukládajících Správci povinnost zpracovávat osobní údaje (např. Zpracování dat za účelem vedení daňové nebo účetní knihy) a jejich neposkytnutí bude bránit Správci v plnění těchto povinností. 1.5. Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů osob, kterých se osobní údaje, které zpracovává, týká, a zejména odpovídá a zajišťuje, aby jím získané údaje byly: 1) zpracovávány v souladu se zákonem; 2) shromážděny pro konkrétní legitimní účely a nepodléhající dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely; 3) věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány; (4) uchovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší než je nezbytné k dosažení účelu zpracování a (5) zpracovaný do způsobem , aby zajistily odpovídající zabezpečení dat osobních, v na ochranu proti neoprávněnému nebo nekompatibilní s advokátní zpracování a náhodné ztrátě, zničení nebo poškození vhodnými technickými nebo organizačními opatřeními. 1.6. S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelu zpracování, jakož i riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností hrozby, správce provádí příslušná technická a organizační opatření, aby je zpracoval v souladu s tímto nařízením a byl schopen je prokázat. Tato opatření budou podle potřeby přezkoumána a aktualizována. Správce používá technická opatření, aby zabránil získávání a úpravám osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami. 1.7. Všechna slova, výrazy a zkratky, které se objevují v těchto zásadách ochrany osobních údajů a začínají velkým písmenem (např. Prodejce , internetový obchod , elektronická služba ), by měla být chápána v souladu s jejich definicí obsaženou v pravidlech internetového obchodu dostupných na webových stránkách internetového obchodu.

 

2. DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

2.1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v případech, kdy – a pokud – je splněna alespoň jedna z těchto podmínek: (1) subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů. ; (2) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů stranou, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; (3) zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce; nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů sledovaných správcem nebo třetí stranou, s výjimkou situací, kdy zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů převažují nad těmito zájmy , zejména pokud je subjektem údajů dítě. 2.2. Zpracování osobních údajů administrátorem vyžaduje pokaždé alespoň jeden z důvodů uvedených v bodě 2.1 zásady ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody pro zpracování osobních údajů Zákazníků a Zákazníků online obchodu Správcem jsou uvedeny v další části Zásady ochrany osobních údajů – ve vztahu k danému účelu zpracování osobních údajů Správcem.

 

3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBÍ A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V ONLINE OBCHODU 
3.1. Pokaždé, když účel, základ, období a rozsah, jakož i příjemce osobních údajů zpracovaných Správcem, vyplývají z akcí provedených daným Klientem nebo Zákazníkem v internetovém obchodě. Pokud se například zákazník rozhodne provést nákupy v internetovém obchodě a místo kurýra zvolí osobní vyzvednutí zakoupeného produktu, budou jeho osobní údaje zpracovány za účelem uzavření uzavřené kupní smlouvy, ale na žádost správce již nebudou poskytnuty dopravci provádějícímu přepravu. 3.2. Správce může zpracovávat osobní údaje v internetovém obchodě pro následující účely, z následujících důvodů, v obdobích av následujícím rozsahu:

Účel zpracování dat Právní základ pro období zpracování a skladování Rozsah zpracovaných údajů
Plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb nebo přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv Článek 6 1 lit. b) Nařízení GDPR (plnění zakázky)

Data jsou ukládána po dobu nezbytnou k provedení, ukončení nebo jinak ukončení smlouvy.

Maximální rozsah: jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo; dodací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště / firmy / sídla (pokud se liší od dodací adresy).

V případě příjemců služeb nebo zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může správce dodatečně zpracovat jméno společnosti a daňové identifikační číslo (NIP) příjemce služby nebo zákazníka.

Poskytovaný rozsah je maximální – například pro osobní vyzvednutí není nutné uvádět dodací adresu.

Přímý marketing Článek 6 1 lit. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce)

Data jsou ukládána po dobu legitimního zájmu, který sleduje Správce, nejdéle však po dobu omezení nároků vůči subjektu údajů za obchodní činnost, kterou Správce provádí. Promlčecí doba je stanovena zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro nároky související s podnikáním je tři roky a pro kupní smlouvu – dva roky).

Správce nesmí zpracovávat data pro účely přímého marketingu, pokud k nim subjekt údajů úspěšně vznesl námitky.

E-mailová adresa
marketing Článek 6 1 lit. a) Nařízení GDPR (souhlas)

Data se ukládají, dokud subjekt údajů nezruší svůj souhlas s dalším zpracováním svých údajů za tímto účelem.

Jméno, emailová adresa
Názor zákazníka na uzavřenou kupní smlouvu Článek 6 1 lit. a) Nařízení GDPR

Data se ukládají, dokud subjekt údajů nezruší svůj souhlas s dalším zpracováním svých údajů za tímto účelem.

E-mailová adresa
Vedení daňových knih Článek 6 1 lit. c) nařízení GDPR v souvislosti s z umění. 86 § 1 daňového řádu, tj. Od 17. ledna 2017 (Journal of Laws of 2017, položka 201)

Data se ukládají po dobu vyžadovanou zákonem, která ukládá správci povinnost ukládat daňové knihy (do uplynutí promlčecí lhůty pro daňovou povinnost, pokud daňové zákony nestanoví jinak).

Jméno a příjmení; adresa bydliště / firmy / sídla (pokud se liší od dodací adresy), název společnosti a daňové identifikační číslo (NIP) příjemce služby nebo zákazníka
Stanovení, vyšetřování nebo obrana nároků, které mohou být vzneseny Správcem nebo které mohou být vzneseny proti Správci Článek 6 1 lit. f) Nařízení GDPR

Data jsou ukládána po dobu legitimního zájmu, který sleduje Správce, nejdéle však po dobu omezení nároků vůči subjektu údajů za obchodní činnost, kterou Správce provádí. Promlčecí doba je stanovena zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro nároky související s podnikáním je tři roky a pro kupní smlouvu – dva roky).

Jméno a příjmení; kontaktní telefonní číslo; e-mailová adresa; dodací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště / firmy / sídla (pokud se liší od dodací adresy).

V případě příjemců služeb nebo zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může správce dodatečně zpracovat jméno společnosti a daňové identifikační číslo (NIP) příjemce služby nebo zákazníka.

 

4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V ONLINE OBCHODU

4.1. Pro správné fungování internetového obchodu, včetně implementace uzavřených prodejních smluv, je nezbytné, aby administrátor využíval služby externích subjektů (jako je například dodavatel softwaru, kurýr nebo poskytovatel platebních služeb). Správce používá pouze služby takových zpracovatelských subjektů, které poskytují dostatečné záruky pro provádění příslušných technických a organizačních opatření, aby zpracování splňovalo požadavky nařízení o GDPR a chránilo práva subjektů údajů. 4.2. K předávání údajů Správcem nedochází v žádném případě a ne všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedených v zásadách ochrany osobních údajů – Správce poskytuje údaje pouze v případě, že je nezbytné dosáhnout daného účelu zpracování osobních údajů a pouze v míře nezbytné k jejich dosažení. Například, pokud zákazník používá osobní vyzvednutí, nebudou jeho data předána dopravci spolupracujícímu se správcem. 4.3. Osobní údaje uživatelů a zákazníků služby Online Store mohou být sdíleny s následujícími příjemci nebo kategoriemi příjemců:

 • dopravci / zasilatelé / kurýrní makléři – v případě Zákazníka, který používá Internetový obchod s metodou doručení produktu poštou nebo kurýrem, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dopravci, zasílateli nebo zprostředkovateli, který provádí přepravu na žádost Správce, v míře nezbytné k dokončení dodávky Produktu zákazník.
 • subjekty, které podporují elektronické platby nebo platební kartu – v případě Zákazníka, který používá internetový obchod s elektronickou platební metodou nebo platební kartou, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníkovi vybrané osobě spravující výše uvedené platby v Internetovém obchodě na žádost Správce v rozsahu nezbytném pro podporu plateb provedených Zákazníkem ,
 • poskytovatelé systému průzkumu veřejného mínění – v případě Zákazníka, který souhlasil s vyjádřením stanoviska k uzavřené kupní smlouvě, poskytuje Správce vybrané osobní údaje Zákazníka vybrané osobě poskytující systém průzkumů poskytujících názory na uzavřené prodejní smlouvy v Internetovém obchodě na žádost Správce v rozsahu nezbytném pro Zákazníka, aby vyjádřil svůj názor na pomocí systému ankety.
 • poskytovatelé služeb poskytující Administrátorovi technická, IT a organizační řešení, která umožňují Administrátorovi vykonávat obchodní činnosti, včetně online obchodu a elektronických služeb poskytovaných prostřednictvím něj (zejména poskytovatel počítačového softwaru pro provozování internetového obchodu, poskytovatel e-mailu a hostování a poskytovatel softwaru pro správu) společnosti a poskytování technické podpory Správci) – Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli jednající jeho jménem pouze v případě a v míře nezbytné k dosažení daného účelu zpracování dat v souladu s touto zásadou ochrany osobních údajů.
 • poskytovatelé účetních, právních a poradenských služeb poskytujících Správci účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména účetní kancelář, advokátní kancelář nebo společnost pro vymáhání pohledávek) – Správce poskytuje vybrané osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli jednající jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném k provedení daného účel zpracování dat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 

5. PROFILOVÁNÍ V ONLINE OBCHODU

5.1. Nařízení GDPR vyžaduje, aby správce informoval o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 2 písm. 22 odstavec 1 a 4 nařízení o GDPR a – alespoň v těchto případech – relevantní informace o pravidlech pro jejich přijetí, jakož i o významu a očekávaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů. S ohledem na tuto skutečnost poskytuje správce informace o možném profilování v této části zásad ochrany osobních údajů. 5.2. Správce může použít profilování pro přímý marketing v Internetovém obchodě, ale rozhodnutí, která na jeho základě přijala Správce, se netýkají uzavření nebo odmítnutí uzavření kupní smlouvy nebo možnosti využití elektronických služeb v internetovém obchodě. Účinkem použití profilování v internetovém obchodě může být například poskytnutí dané osoby slevě, zaslání slevového kódu, připomenutí nedokončených nákupů, odeslání návrhu produktu, který může vyhovovat zájmům nebo preferencím dané osoby, nebo nabídnutí lepších podmínek ve srovnání se standardní nabídkou internetového obchodu. , I přes profilování se daná osoba rozhodne zdarma, zda chce využít takto získanou slevu, nebo lepší podmínky a provede nákup v internetovém obchodě. 5.3. Profilování v internetovém obchodě je založeno na automatické analýze nebo předpovědi chování dané osoby na webových stránkách internetového obchodu, např. Přidáním konkrétního produktu do košíku, procházením stránky konkrétního produktu v internetovém obchodě nebo analýzou předchozí historie nákupů uskutečněných v internetovém obchodě. Podmínkou takového profilování je, že správce má osobní údaje dané osoby, aby je mohl následně poslat, např. Kód slevy. 5.4. Subjekt údajů má právo nepodléhat rozhodnutí, které je založeno pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a má právní účinky na tuto osobu nebo jej podobně významně ovlivňuje.

 

6. PRÁVA OSOBY, KTERÁ SE TÝKAJÍ ÚDAJŮ O DATECH

6.1. Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo převod – subjekt údajů má právo požádat Správce o přístup k jeho osobním údajům, opravit je, odstranit („právo být zapomenut“) nebo omezit zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování a má také právo přenášet svá data. Podrobné podmínky pro výkon výše uvedených práv jsou uvedeny v čl. 15–21 nařízení GDPR. 6.2. Právo kdykoli odvolat souhlas – osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány Správcem na základě výslovného souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. A) nebo čl. 9 položka 2 lit. a) nařízení GDPR), má právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho zrušením. 6.3. Právo podat stížnost dozorčímu orgánu – osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány správcem, má právo podat stížnost dozorčímu orgánu způsobem a způsobem stanoveným v ustanoveních GDPR a polského zákona, zejména zákona o ochraně osobních údajů. Dozorčí orgán v Polsku je předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů. 6.4. Právo na námitku – subjekt údajů má právo kdykoli – z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací – vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 doložka 1 lit. e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo f) (legitimní zájem správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. V takovém případě může správce již tyto osobní údaje zpracovávat, ledaže prokáže existenci platných legitimních důvodů pro zpracování, převažování zájmů, práv a svobod subjektu údajů nebo důvodů pro zjišťování, vyšetřování nebo obranu nároků. 6.5. Právo na námitku proti přímému marketingu – pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely takového marketingu, včetně profilování, do té míry, že ve kterém je zpracování spojeno s takovým přímým marketingem. 6.6. Za účelem uplatnění práv uvedených v tomto bodě zásad ochrany osobních údajů se můžete obrátit na administrátora zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu administrátora uvedenou na začátku zásady ochrany osobních údajů nebo pomocí kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách internetového obchodu.

 

7. COOKIES V ONLINE SKLADOVÁNÍ, PROVOZNÍ ÚDAJE A ANALYTIKA

7.1. Soubory cookies (cookies) jsou malé textové informace v podobě textových souborů, odeslaných serverem a uložených na straně internetového obchodu návštěvníka (např na pevném disku, notebook, nebo na paměťové karty. Smartphone – v závislosti na tom, jaké zařízení používáte navštěvující náš internetový obchod). Podrobné informace o cookies a historii jejich vzniku najdete mimo jiné zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. 7.2. Správce může zpracovat data obsažená v souborech cookie, pokud návštěvníci používají webový obchod online pro tyto účely:

 • identifikace uživatelů služeb přihlášených do internetového obchodu a prokázání, že jsou přihlášeni;
 • zapamatování produktů přidaných do košíku pro zadání objednávky;
 • zapamatování dat z vyplněných objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do internetového obchodu;
 • přizpůsobit obsah webu online obchodu individuálním preferencím příjemce služby (např. pokud jde o barvy, velikost písma, rozvržení stránky) a optimalizovat použití stránek online obchodu;
 • vedení anonymních statistik ukazující, jak používat webový obchod online;
 • Remarketing , že zkoumá charakteristiky chování návštěvníků nakupovat on-line anonymní analýzy jejich činnosti (např. Opakované návštěvy na konkrétní stránky, klíčová slova a další) s cílem vytvořit jejich profily a poskytnout jim reklamy šité na míru jejich předpokládané zájmy, a to i tehdy , když navštíví další weby v reklamní síti Google Ireland Ltd. a Facebook Ireland Ltd.;

7.3. Ve výchozím nastavení většina webových prohlížečů dostupných na trhu přijímá ukládání cookies ve výchozím nastavení . Každý má možnost určit podmínky pro používání cookies pomocí svého vlastního nastavení webového prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. Dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání Cookies – v druhém případě to však může ovlivnit některé funkce internetového obchodu (například může být nemožné projít cestou objednávky prostřednictvím formuláře objednávky z důvodu za to, že si nepamatujete produkty v košíku během dalších kroků zadávání objednávky). 7.4. Nastavení webového prohlížeče pro cookies je důležité z hlediska souhlasu s používáním cookies v našem internetovém obchodě – v souladu se zákonem může být takový souhlas vyjádřen také prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Pokud takový souhlas neexistuje, měli byste změnit nastavení webového prohlížeče v oblasti cookies . 7.5. Podrobné informace o změně nastavení souborů cookie a jejich samovolném odstranění v nejpopulárnějších webových prohlížečích jsou k dispozici v části nápovědy webového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz): v prohlížeči Chrome v prohlížeči Firefox v prohlížeči Internet Explorer v prohlížeči Opera v Prohlížeč Safari v prohlížeči Microsoft Edge 7.6. Správce může v internetovém obchodě využívat služby Google Analytics, Universal Analytics poskytované společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street , Dublin 4, Irsko) a službu Pixel Facebook poskytovanou společností Facebook Ireland Limited (4 Canal Square , Grand Canal ) . Harbor, Dublin 2, Irsko). Tyto služby pomáhají správci analyzovat provoz v internetovém obchodě. Shromážděná data jsou anonymně zpracovávána jako součást výše uvedených služeb (jedná se o tzv. Provozní data, která zabraňují identifikaci osoby) za účelem vytvoření statistik, které jsou užitečné při správě internetového obchodu. Tyto údaje jsou souhrnné a anonymní, tj. Neobsahují identifikační prvky (osobní údaje) osob navštěvujících webový obchod online. Správce využívající výše uvedené služby v internetovém obchodě shromažďuje taková data, jako jsou zdroje a médium získávání návštěvníků internetového obchodu a jak jsou uloženy na webu internetového obchodu, informace o zařízeních a prohlížečích, z nichž navštíví web, IP a doména, geografická data a demografická data (věk , pohlaví) a zájmy. 7.7. Je možné, aby člověk snadno zablokoval sdílení informací o Google Analytics o jeho činnosti na webu Internetového obchodu – za tímto účelem si můžete nainstalovat doplněk prohlížeče poskytovaný společností Google Ireland Ltd. k dispozici zde: https://tools.google.com/dlpage / gaoptout? hl = cs. 7.8. Správce může v internetovém obchodě používat službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square , Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko). Tato služba pomáhá správci měřit účinnost reklam a zjistit, jaké kroky podnikají návštěvníci internetového obchodu, a také zobrazovat těmto lidem na míru přizpůsobené reklamy. Podrobné informace o provozu Facebook Pixel naleznete na následující internetové adrese: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content. 7.9. Řízení provozu Facebook Pixel je možné prostřednictvím nastavení reklam ve vašem účtu na Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen .

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce žádá, aby po přepnutí na jiné webové stránky přečtěte zde uvedené zásady ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na internetový obchod administrátora.